Thonburi lab Center
ทำไม? ถึงต้อง ตรวจสุขภาพ ประจำปี

ทำไม? ถึงต้อง ตรวจสุขภาพ ประจำปี

แชร์บทความนี้ :

ร่างกายของเราได้ถูกใช้งานเป็นระยะเวลานาน และ อายุที่มากขึ้น อวัยวะต่างๆในร่างกายก็อาจเกิดความเสื่อม และอาจจะมีความเสี่ยงเป็นโรคต่างๆ ตามมา
ถ้าหากเราพบความผิดปกติตั้งแต่ระยะแรกๆ ก็สามารถรักษาหรือดูแลตัวเองได้ทัน

ใครบ้าง? ที่ควร ตรวจสุขภาพ ประจำปี

การตรวจสุขภาพ สามารถตรวจได้ทุกวัย
วัยเด็ก อาจจะตรวจในเรื่องการเจริญเติบโต หรือ พัฒนาการต่างๆของเด็ก เป็นต้น
วัยรุ่น อาจจะตรวจในเรื่องเฉพาะทาง อย่างเช่น นรีเวช สุขภาพหัวใจ เป็นต้น
วัยทำงานหรือวัยกลางคน อาจจะตรวจในเรื่องการเตรียมความพร้อมมีบุตร ตรวจสุขภาพร่างกาย เป็นต้น
วัยสูงอายุ อาจจะต้องเน้นตรวจความเสื่อมของร่างกายต่างๆ เช่นตรวจการทำงานของตับ ตรวจการทำงานของไตและ สารบ่งชี้มะเร็งต่างๆ

ทำไม? ถึงต้อง ตรวจสุขภาพ ประจำปี

ตรวจสุขภาพ ประจำปี แต่ละครั้ง ควรตรวจอะไรบ้าง?

ในการ ตรวจสุขภาพ ประจำปี ในแต่ละครั้ง ควรตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ตรวจวัดความดัน ตรวจ x-ray และ ตรวจเลือด
ถ้าในการ ตรวจเลือด ก็จะมีการตรวจความสมบูรณ์ของเลือด, ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด, ตรวจระดับไขมันในเลือด ,ตรวจการทำงานของตับและไต เป็นต้น

ทำไม? ถึงต้อง ตรวจสุขภาพ ประจำปี

ควร ตรวจสุขภาพ ประจำปี กี่ครั้งต่อปี?

ในการตรวจสุขภาพ ควรต้องตรวจอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง ถ้าตรวจมาแล้วพบความผิดปกติ อย่างเช่น ถ้าตรวจแล้วเจอ ค่าไขมันในเลือดสูง แต่ประเมินแล้วว่าสูงไม่ถึงขั้นต้องกินยา อาจจะปรับ พฤติกรรมการกิน หรือ ออกกำลังกาย เป็นต้น

สรุปแล้ว ควร ตรวจสุขภาพ ตนเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อประเมินสุขภาพร่างกายตนเอง ว่ามีความเสี่ยงเป็นโรคต่างๆ หรือไม่ จะได้รักษา หรือ หาแนวทางบำบัดตามอาการ ต่อไป

ติดต่อสอบถาม หรือ นัดจอง ได้ที่

หรือ

ช่องทางติดต่อ Online

รายการตรวจแนะนำ

บทความสุขภาพน่ารู้

ทำไม? ถึงต้อง ตรวจสุขภาพ ประจำปี

ทำไม? ถึงต้อง ตรวจสุขภาพ ประจำปี

แชร์บทความนี้ :

ร่างกายของเราได้ถูกใช้งานเป็นระยะเวลานาน และ อายุที่มากขึ้น อวัยวะต่างๆในร่างกายก็อาจเกิดความเสื่อม และอาจจะมีความเสี่ยงเป็นโรคต่างๆ ตามมา
ถ้าหากเราพบความผิดปกติตั้งแต่ระยะแรกๆ ก็สามารถรักษาหรือดูแลตัวเองได้ทัน

ใครบ้าง? ที่ควร ตรวจสุขภาพ ประจำปี

การตรวจสุขภาพ สามารถตรวจได้ทุกวัย
วัยเด็ก อาจจะตรวจในเรื่องการเจริญเติบโต หรือ พัฒนาการต่างๆของเด็ก เป็นต้น
วัยรุ่น อาจจะตรวจในเรื่องเฉพาะทาง อย่างเช่น นรีเวช สุขภาพหัวใจ เป็นต้น
วัยทำงานหรือวัยกลางคน อาจจะตรวจในเรื่องการเตรียมความพร้อมมีบุตร ตรวจสุขภาพร่างกาย เป็นต้น
วัยสูงอายุ อาจจะต้องเน้นตรวจความเสื่อมของร่างกายต่างๆ เช่นตรวจการทำงานของตับ ตรวจการทำงานของไตและ สารบ่งชี้มะเร็งต่างๆ

ทำไม? ถึงต้อง ตรวจสุขภาพ ประจำปี

ตรวจสุขภาพ ประจำปี แต่ละครั้ง ควรตรวจอะไรบ้าง?

ในการ ตรวจสุขภาพ ประจำปี ในแต่ละครั้ง ควรตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ตรวจวัดความดัน ตรวจ x-ray และ ตรวจเลือด
ถ้าในการ ตรวจเลือด ก็จะมีการตรวจความสมบูรณ์ของเลือด, ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด, ตรวจระดับไขมันในเลือด ,ตรวจการทำงานของตับและไต เป็นต้น

ทำไม? ถึงต้อง ตรวจสุขภาพ ประจำปี

ควร ตรวจสุขภาพ ประจำปี กี่ครั้งต่อปี?

ในการตรวจสุขภาพ ควรต้องตรวจอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง ถ้าตรวจมาแล้วพบความผิดปกติ อย่างเช่น ถ้าตรวจแล้วเจอ ค่าไขมันในเลือดสูง แต่ประเมินแล้วว่าสูงไม่ถึงขั้นต้องกินยา อาจจะปรับ พฤติกรรมการกิน หรือ ออกกำลังกาย เป็นต้น

สรุปแล้ว ควร ตรวจสุขภาพ ตนเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อประเมินสุขภาพร่างกายตนเอง ว่ามีความเสี่ยงเป็นโรคต่างๆ หรือไม่ จะได้รักษา หรือ หาแนวทางบำบัดตามอาการ ต่อไป

ติดต่อสอบถาม หรือ นัดจอง ได้ที่

ช่องทางติดต่อ Online

You cannot copy content of this page